Algemene voorwaarden

Betalings- en leveringsvoorwaarden

Algemene-, betalings- en leveringsvoorwaarden Marc Backus MKB Advies

Algemeen

De heer M.C.P. Backus (hierna te noemen de ondernemer) handelend onder de handelsnamen Marc Backus MKB Advies en MB MKB Advies verstrekt voor eigen risico bedrijfskundige en financiële adviezen in opdracht van derden (hierna te noemen opdrachtgevers).

Deze algemene voorwaarden zijn niet gedeponeerd. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en offertes tussen de ondernemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.


Grondslag offertes

Alle offertes, zowel mondelinge offertes als schriftelijke offertes, vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene-, betalings- en leveringsvoorwaarden van de ondernemer en wel op de offerte, de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

De offertes van de ondernemer zijn met name gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan de ondernemer is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle relevante informatie voor uitvoering en opzet van het onderzoek heeft verstrekt. Op zijn beurt zal de ondernemer de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de ondernemer heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene-, betalings- en leveringsvoorwaarden en dat die, zo nodig, afstand doet van toepasselijk verklaring van eventuele eigen voorwaarden.
Tariefstelling

De door de ondernemer berekende tarieven zijn gebaseerd op de werkelijk bestede uren van de ondernemer tegen het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Bij elke opdracht streeft de ondernemer ernaar om vooraf een duidelijke indicatie van de kosten aan de opdrachtgever af te geven. Tenzij anders overeengekomen zijn kantoorkosten en reis- en verblijfkosten in het berekende tarief inbegrepen.


Betalingsvoorwaarden

Aan het begin van elke kalendermaand wordt door de ondernemer aan de opdrachtgever gefactureerd op basis van de door de adviseur bestede uren in de voorafgaande periode. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij in de offerte anders overeengekomen is.

Dertig dagen na de factuurdatum kan door de ondernemer de wettelijke rente in rekening gebracht worden, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan de ondernemer de verdere uitvoering van de opdracht opschorten of opzeggen.

Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en de ondernemer deswege zijn vordering ter incasso uit handen dient te geven, komen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten belopen 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van €150,-.


Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig, zonder opzegtermijn, eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer plaats kan vinden om welke reden dan ook. De ondernemer hanteert als basisfilosofie dat een opdracht alleen kwalitatief goed uitgevoerd kan worden, indien er sprake is van een positief en constructief overleg tussen de opdrachtgever en de ondernemer, dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.


Alleen de tot het moment van beëindiging bestede uren van de ondernemer worden dan in rekening gebracht. 


Vertrouwelijkheid

De ondernemer verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de ondernemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van de ondernemer, de werkwijze, methodes en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. Modellen, technieken, instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de ondernemer. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover dit passend is binnen het doel van de opdracht.


Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Het staat de opdrachtgever vrij de adviezen van de ondernemer wel of niet op te volgen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de gegeven adviezen.

Indien de opdrachtgever de ondernemer aansprakelijk stelt, zal een eventuele schadevergoeding gefixeerd worden ter hoogte van het bedrag van de declaratie door de ondernemer voor haar werkzaamheden aan opdrachtgever verzonden. In geen geval zal, indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een langere periode, het te vorderen schadebedrag hoger zijn dan de som van de declaraties over de laatste 3 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever, in hier bedoelde zin, dienen binnen zes maanden na het realiseren van de opdracht te zijn ingediend. 


Geschillen

Indien naar aanleiding van deze overeenkomst of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, geschillen tussen partijen c.q. hun rechtverkrijgenden/recht vertegenwoordiger(s) mochten ontstaan dan zullen partijen gezamenlijk een mediator opdracht geven om hen bij de oplossing van het geschil terzijde te staan. Indien deze mediation niet tot een voor beide bevredigende oplossing leidt , kan één der partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de ondernemer zijn werkzaamheden uitvoert. 

Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen bij aangetekend schrijven aan de wederpartij verklaart dat dit het geval is.

Indien partijen omtrent de benoeming van de mediator niet binnen drie weken nadat een geschil is ontstaan tot overeenstemming kunnen komen, zal de voorzitter van het Nederlands Mediation Instituut worden gevraagd een bindende aanbeveling te doen.

De kosten van deze bemiddeling komen gelijkelijk voor rekening van partijen.

De bevoegdheid van de President der rechtbank in kort geding wordt door deze bepalingen niet uitgesloten, evenmin als het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

De van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen; die voorwaarden werken slechts met betrekking tot die overeenkomst waarvoor zij is aanvaard. De overige voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.